Valberedning

Vid bolagsstämman 2022 fattades beslut om att inrätta en valberedning. Valberedningen ska nomineras av de tre (3) röstmässigt starkaste ägarna vid utgången av september månad året innan ordinarie bolagsstämma, och som önskar deltaga i valberedningens arbete för tiden fram till den ordinarie bolagsstämman. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen för Brilliant Future AB (publ) inför årsstämman 2023 har i enlighet med valberedningens instruktion utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2022.

Valberedningen består av:

  • Stefan Rossi, valberedningens ordförande
  • Erik Mitteregger, utsedd av Erik Mitteregger Förvaltnings AB
  • Per Åhlgren, utsedd av GoMobile nu AB.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: 

  • Ordförande vid årsstämma.
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
  • Val av revisor samt arvode till dessa.
  • Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens samtliga förslag ska offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman.

Förslag till valberedningen

Den som har förslag är välkommen att sända det till valberedningen mattias.palmaer@brilliantfuture.se eller post till Brilliant Future AB (publ), Att: Bolagsstämma 2023, Box 24182,104 51 Stockholm.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev