Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  Okt-Dec Helår
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2023 2022 Förändring 2023 2022 Förändring
Fakturerad försäljning 28 672 30 155 -5% 92 397 94 456 -2%
Nettoomsättning 24 285 23 576 3% 89 033 79 555 12%
EBITDA -524 -2 118   -4 010 -25 304  
EBITDA-marginal -2% -9% 7% -5% -32% 27%
Rörelseresultat EBIT -2 532 -3 810 34% -11 592 -32 113 64%
EBIT-marginal -10% -16% 6% -13% -40% 27%
Resultat per aktie, kr, före utspädning -0,14 -0,51 73% -0,88 -4,34 80%
Resultat per aktie, kr, efter utspädning -0,14 -0,26 48,1% -0,88 -2,18 -59,7%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 543 -280 294% -1 618 -11 970 86%
Likvida medel vid periodens slut 22 361 21 968 2% 22 361 21 968 2%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev