Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  April - Juni   Januari - Juni   Helår
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2022 2021 Förändring, % 2022 2021 Förändring, % 2021
Fakturerad försäljning 23,486 19,720 19.10% 47,712 49,130 -2.90% 98,530
Nettoomsättning 21,294 20,955 1.60% 38,368 47,978 -20.00% 98,882
EBITDA -6,625 -11,244 41.10% -18,023 -16,618 -8.50% -19,723
EBITDA-marginal -31.10% -53.60% 22.40% -47.00% -34.60% -12.30% -19.90%
Rörelseresultat EBIT -8,338 -12,794 34.80% -21,452 -19,673 -9.00% -26,168
EBIT-marginal -39.20% -61.00% 21.80% -55.90% -40.90% -15.00% -26.40%
Resultat per aktie, kr, före och efter utspädning -1.15 -1.73 33.80% -2.91 -2.66 -9.60% -3.51
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,396 -11,640 88.00% -488 -22,034 97.80% -38,550
Likvida medel vid periodens slut 21,070 34,275 -38.50% 21,070 34,275 -38.50% 17,318


De historiska finansiella talen för år 2020 och tidigare är sammanslagen finansiell information. Se vidare not 1.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev