Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  Juli - September   Januari - September   Helår
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2022 2021 Förändring, % 2022 2021 Förändring, % 2021
Fakturerad försäljning 16 589 19 730 -15,90% 64 302 68 860 -6,60% 98 530
Nettoomsättning 17 611 22 364 -21,30% 55 979 70 342 -20,40% 98 882
EBITDA -5 163 2 N/A -23 186 -16 615 -39,50% -19 723
EBITDA-marginal -29,30% 0,00% -29,30% -41,40% -23,60% -17,80% -19,90%
Rörelseresultat EBIT -6 852 -1 680 -307,90% -28 304 -21 353 -32,60% -26 168
EBIT-marginal -38,90% -7,50% -31,40% -50,60% -30,40% -20,20% -26,40%
Resultat per aktie, kr, före och efter utspädning -0,95 -0,23 -309,80% -3,86 -2,89 -33,60% -3,51
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 201 -16 154 30,70% -11 689 -38 188 69,40% -38 550
Likvida medel vid periodens slut 15 947 17 757 -10,20% 15 947 17 757 -10,20% 17 318


De historiska finansiella talen för år 2020 och tidigare är sammanslagen finansiell information. Se vidare not 1.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor Relations

Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss via mail eller telefon.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev