Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  Januari-Mars   Helår  
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2022 2021 Förändring, % 2021 2020 Förändring, %
Fakturerad försäljning 24 227 29 410 -17,6% 98 530 96 930 1,7%
Nettoomsättning 17 074 27 023 -36,8% 98 882 92 722 6,6%
EBITDA -11 398 -5 375 -112,1% -19 723 -1 268 -1455,9%
EBITDA-marginal -66,8% -19,8% -47,0% -19,9% -1,4% -18,6%
Rörelseresultat EBIT -13 114 -6 881 -90,6% -26 168 -3 791 -590,3%
EBIT-marginal -76,8% -25,4% -51,4% -26,5% -4,1% -22,4%
Resultat per aktie, kr,
före och efter utspädning
-1,77 -0,93 -90,7% -3,51 -0,58 -507,6%
Kassaflöde från
den löpande verksamheten
908 -10 393 108,7% -38 550 20 236 -290,5%
Likvida medel vid periodens slut 15 657 8 324 88,1% 17 318 19 209 -9,8%

  
De historiska finansiella talen för år 2020 och tidigare är sammanslagen finansiell information. Se vidare not 1.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev