Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  Kvartal 1 Helår
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2021 2020 2020 2019 2018
Fakturerad försäljning 28 673 25 997 97 032 100 152 107 521
Nettoomsättning 27 080 23 540 92 722 99 811 104 698
EBITDA -5 375 -3 594 92 722 2 449 16 057
EBITDA-marginal -19,8% -15,3% -1,4% 2,5% 15,3%
Periodens resultat -6 845 -3 861 -4 266 1 151 12 264
Kassaflöde från den löpande verksamheten* -10 393 12 626 20 236 -7 255 25 785
Totala tillgångar 62 522 71 182 77 309 62 466 75 774
Soliditet  31%  38%  34%  49%  40%
Medelantal anställda  83  79  81  72  64
           
*) Inkluderar skulder till närstående          

De historiska finansiella talen för år 2020 och tidigare är sammanslagen finansiell information. Se vidare not 1.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev