Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  Jan-Mar Helår
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2024 2023 Förändring 2023 2022 Förändring
Fakturerad försäljning 23 069 27 028 -14,6% 92 397 94 456 -2%
Nettoomsättning 21 807 21 158 3,1% 89 033 79 555 12%
EBITDA 1 008 -4 259   -4 010 -25 304  
EBITDA-marginal 4,6% -20,1% 24,8 p.e. -5% -32% 27%
Rörelseresultat EBIT -1 435 -6 150 76,7% -11 592 -32 113 64%
EBIT-marginal -6,6% -29,1% 22,5 p.e. -13% -40% 27%
Resultat per aktie, kr, före utspädning -0,10 -0,68 84,8% -0,88 -4,34 80%
Resultat per aktie, kr, efter utspädning -0,10 -0,68 84,8% -0,88 -2,18 -59,7%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 214 5 604 82,3% -1 618 -11 970 86%
Likvida medel vid periodens slut 29 135 37 190 -21,7% 22 361 21 968 2%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev