Finansiella rapporter

Nyckeltal Koncernen

  Kvartal 2   Halvår   Helår    
Belopp i TSEK om inget annat anges. 2021 2020 2021 2020 2020 2019 2018
Fakturerad försäljning 19 720 19 039 49 130 45 213 97 032 100 152 107 521
Nettoomsättning 20 968 23 013 48 049 46 553 92 722 99 811 104 698
EBITDA -11 244 979 -16 618 -1 475 -1 274 2 449 16 057
EBITDA-marginal -53,60% 4,30% -34,60% -3,20% -1,40% 2,50% 15,30%
Periodens resultat -12 818 1 574 -19 664 -2 287 -4 266 1 151 12 264
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 640 5 027 -22 034 17 654 20 236 -7 255 25 785
Totala tillgångar 84 206 71 956 84 206 71 956 57 991 51 360 38 273
Soliditet 55% 39% 55% 39% 45% 60% 80%
Medelantal anställda 89 79 88 80 81 72 64

  
De historiska finansiella talen för år 2020 och tidigare är sammanslagen finansiell information. Se vidare not 1.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev