Definitioner

ARR – Annual Recurring Revenue

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) räknas ut genom att summera årsvärdet av befintliga kontrakt för abonnemangstjänster. Siffran för ”abonnemangstjänster” inkluderar alla avtal som förlängs per automatik samt avtal där kunden varit kund i minst två år och avtalslängden är minst ett år.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar. Detta resultatmått är ej påverkat av avskrivningar på tidigare års investeringar.

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning

EBIT

Rörelseresultat efter avskrivningar

EBIT-marginal

Rörelseresultat EBIT efter avskrivningar i relation till nettoomsättning

Fakturerad försäljning

Försäljning avser den försäljning till kund som har fakturerats i perioden oaktat periodisering av abonnemangsintäkter som kan ligga framåt i tiden. Fakturering har normalt sett en betalningsfrist på upp till 30 dagar. Syftet med nyckeltalet är att se hur säljaktiviteten taktar och hur kassaflödet påverkas eftersom nettoomsättningen kommer med en fördröjning hänförlig till periodiseringen.

Nettoomsättningen

Nettoomsättning avser den periodiserade omsättningen av koncernens försäljning. Nettoomsättningen påverkas därmed av försäljning av abonnemang i tidigare perioder vars omsättning periodiseras. Omsättningen inkluderar ej aktivering av internt utvecklingsarbete. I en koncern där man går mot en ökad andel abonnemangsintäkter så är försäljningen högre än nettoomsättningen.

Totala intäkter

Totala intäkter inkluderar den periodiserade nettoomsättningen och påverkas positivt av aktiverat eget utvecklingsarbete.  Personalkostnaderna för sådant aktiverat arbete ingår även rörelsens personalkostnader.

Resultat per aktie

Periodens resultat delat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Nyckeltalet visar nettointjäningen per aktie och kan sättas i relation till aktiekursen för att se hur intjäningen i bolaget värderas.

Eget kapital per aktie

Redovisat eget kapital i slutet av perioden delat med antal utestående aktier i slutet av perioden. Nyckeltalet visar hur mycket eget kapital varje aktie motsvarar och kan sättas i relation till aktiekursen för att se hur substansen i bolaget värderas.

Soliditet

Redovisat eget kapital delat med balansomslutning. Soliditeten visar bolagets motståndskraft mot förluster.

Balansomslutning

Totala tillgångar i slutet av perioden enligt balansräkningen.

Medelantal anställda

Antal heltidsanställda under perioden utan hänsyn till frånvaro i perioden.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat / Totala intäkter

Vinstmarginal

Periodens resultat / Totala intäkter

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev