Om Brilliant som investering

Brilliant Future erbjuder datadrivna undersöknings- och actionplattformar för både Customer Experience och Employee Experience. Båda dessa marknader växer kraftigt.

Brilliants affärsidé

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Hur fyller vi kundernas behov?

Brilliants styrka är förmågan att kombinera datadriven analys och insikter med en strukturerad process för förändring. Med utgångspunkt i en omfattande databas erbjuds relevanta jämförelser, insikter och slutsatser baserade på analys av aggregerade branschdata. Detta ger stöd till ledare och arbetsgrupper på alla nivåer att fatta välinformerade beslut och säkerställer att de förändringsprocesser som initieras når uppställda mål.

Som exempel kan nämnas att närmare 80 procent av de av Brilliants kunder som regelbundet använder sig av bolagets tjänster ökar sina medarbetares engagemang på årlig basis. De som använder sig av insikter genererade av Brilliants kundundersökningstjänster noterar efter fyra år en genomsnittlig ökning av cNPS (Customer Net Promotor Score) med 36 enheter.

Brilliant Employee

Brilliant Customer

Vilka trender finns på marknaden?

Kund- och medarbetarupplevelse är faktorer som rankas högt av ledare i företag och andra organisationer då det finns ett tydligt samband mellan engagerade medarbetare, lojala kunder och lönsamhet. Detta faktum har lett till en accelererande marknadstillväxt de senaste åren, understött av en snabb digitalisering vad avser hur olika typer av tjänster marknadsförs och hur tjänsterna används. I tillägg har digitaliseringen gjort det enklare för användarna att själva utforma, genomföra och utvärdera undersökningar och de förändringsprocesser dessa ofta leder till. Utvecklingen går därmed mot att tjänsterna i allt större utsträckning säljs som paketerade programvaruabonnemang (SaaS, Software as a Service), ibland med standardiserade konsulttjänster i tillägg.

Marknadstillväxten är god och uppskattas av olika marknadsundersökningsföretag uppgå till drygt 15 procent per år på global basis för både kund- och medarbetarundersökningar. Här är Brilliant väl positionerat med 20 års erfarenhet och med drygt 400 kunder som har verksamhet i mer än 50 länder och som genererar cirka 3 miljoner enkätsvar per år.

Läs mer på www.brilliantfuture.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor Relations

Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss via mail eller telefon.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev