Pressmeddelanden

Brilliant pressrum

Investeringar för långsiktig tillväxt

Andra kvartalet 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 3,6 procent till 19 720 (19 039) TSEK.
 • Nettoomsättning minskade med 8,9 procent till 20 968 (23 013) TSEK.
 • EBITDA minskade till -11 244 (979) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -53,6 (4,3) procent.
 • Resultatet har belastades med kostnader om 4 304 TSEK relaterade till separationen från Wise Group AB och börsnoteringen av
  Brilliant Futures aktier och optioner.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -12 794 (1 549) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -12 818 (1 574) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,73 (0,21) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 640 (5 027) TSEK och likvida medel vid periodens utgång
  uppgick till 34 275 (19 420) TSEK.
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 37 670 TSEK, en ökning med 3,7% jämfört med
  utgången av det första kvartalet då ARR var 36 326 TSEK. Jämförbara siffror för det andra kvartalet föregående år
  saknas.

Väsentliga händelser i andra kvartalet 2021

Årsstämman i Wise Group godkände den 12 maj genomförandet av en ägarspridning i Brilliant Future genom att
erbjuda aktieägarna i Wise Group att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner
av serie TO1, i Brilliant Future. Efter det att ägarspridningen genomförts noterades bolagets aktier den 23 juni på
Nasdaq First North.

Första halvåret 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 8,7 procent till 49 130 (45 213) TSEK.
 • Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent till 48 049 (46 553) TSEK.
 • EBITDA minskade till -16 618 (-1 475) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -34,6 (-3,2) procent. Resultatet har
  belastades med kostnader om 6 929 TSEK relaterade till separationen från Wise Group AB och börsnoteringen av
  Brilliant Futures aktier och optioner.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -19 673 (-2 286) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -19 664 (-2 287) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,66 kr (-0,31).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 034 (17 654) TSEK.

VD-kommentar

Investeringar för långsiktig tillväxt


Fokus på interna processer

Årets andra kvartal dominerades av det fortsatta arbetet med tre olika processer som samtliga får betecknas som mer eller mindre extraordinära. För det första slutfördes arbetet med att avskilja Brilliant Future från det tidigare moderbolaget Wise Group AB vilket inneburit separationer av i stort sett samtliga systemstöd och IT-miljöer, upphandling av egna supporttjänster som tidigare sköttes av modern samt en flytt till egna separata lokaler. För det andra slutfördes arbetet med att notera Brilliant Futures aktier och optioner på NASDAQ First North med första noteringsdag den 23 juni. Till sist genomfördes en större omorganisation inriktad på att stärka vår försäljning och anpassa den till en affärsmodell som i allt större utsträckning har som mål att generera återkommande abonnemangsintäkter.

Ökad försäljning - trots allt

Trots det stora fokuset på interna processer kan Brilliant Future uppvisa en tillväxt i fakturerad försäljning med 3,6 procent för kvartalet och 8,7 procent för det första halvåret. Jag är imponerad över mina medarbetares förmåga att kunna leverera dessa tal samtidigt som många av dem fått lägga energi på att sätta sig in i nya roller, lära känna för dem nya kunder och börja arbeta med stöd av nya system och rutiner.
Våra enheter för nya kunder (New Business) och utveckling av befintliga (Customer Management) är nu fullt etablerade. Genom att separera och skapa fokus på nyförsäljning respektive utveckling av befintliga kunder ges förutsättningar för att effektivare skapa kundvärde, kundlojalitet och tillväxt. Vidare har funktioner, roller och arbetssätt justerats för att bättre kunna stödja vår växande abonnemangsaffär med tydligt paketerade konsulttjänster som tillägg. Vi har därmed lagt grunden för en successiv ökning av försäljningstakten genom ett
större inflöde av nya affärer samtidigt som vi höjer servicenivån och möjligheten till merförsäljning på redan etablerade kunder. Detta är viktigt och en grundförutsättning för att vi ska kunna leverera på våra finansiella mål.

Förhoppningar om ett aktivt andra halvår

Brilliant Future är nu ett börsnoterat bolag med en vässad organisation och motiverade medarbetare. Vår finansiella ställning är stark efter att vi erhållit ett tillskott till bolagets egna kapital på 40 Mkr och ett lånelöfte på 27 Mkr från Wise Group AB i samband med separationen och noteringen.
Årets andra halva brukar präglas av högt tempo med stor aktivitet på försäljningssidan och många leveranser till kund. Jag räknar med att så blir fallet även i år även om ett fortsatt fokus på teknik- och organisationsutveckling kommer att kräva stort engagemang från samtliga medarbetare. Jag är dock övertygad om att detta är rätt prioritering för att på längre sikt skapa hållbara värden för våra kunder och aktieägare och ser framtiden an med tillförsikt.


Andreas Ferm, VD

För mer information kontakta:


Andreas Ferm, VD

andreas.ferm@brilliantfuture.se,

telefon +46 70 587 97 50

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se
Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl 08:15

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se

2021-10-07 12:00
Regulatorisk

Fakturerad försäljning uppgick i Q3 2021 till 19 730 TSEK (16 883) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 16,9 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q3 till 40 065 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 6,4 % mot föregående kvartal.

2021-08-31 11:00
Regulatorisk
2021-08-27 08:15
Regulatorisk
2021-06-17 11:00
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 14 juni 2021 avslutades förvärvsperioden i Wise Group AB:s ("Wise") ägarspridning av units ("Erbjudandet") i det helägda dotterbolag Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget"). I Erbjudandet om cirka 96 MSEK inkom förvärvsanmälningar om cirka 113 MSEK, motsvarande cirka 118 procent av Erbjudandet. Således tillförs Wise cirka 96 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. Brilliants aktier avses noteras på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") den 23 juni 2021.

2021-05-31 08:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 31 maj 2021, inleds förvärvsperioden i Wise Group AB:s ("Wise") ägarspridning av units i Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget"), vilken offentliggjordes den 12 april 2021 ("Erbjudandet").

2021-05-24 12:30
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-05-21 16:30
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Årsstämman i Wise Group AB ("Wise") beslutade den 12 maj 2021, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företräde förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Brilliant har idag, den 21 maj 2021, erhållit villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm avseende noteringen på Nasdaq First North. Preliminär första handelsdag för Brilliants aktier är den 23:e juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North vecka 27 2021. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 24 maj 2021.

2021-05-12 09:00
Regulatorisk

Första kvartalet 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 10,3 procent till 28 673 (25 997) TSEK
 • Nettoomsättning ökade med 15 procent till 27 080 (23 540) TSEK
 • EBITDA minskade till -5 375 (-3 594) TSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -19,8 procent (-15,3)
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -6 881 (-3 835) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 845 (-3 861) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (-0,52)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 393 (12 627) TSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 324 (17 466) TSEK
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 36,3 MKR

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev